Samospráva obce    Samospráva obce Hlavenec  
 
Starostka obce
Smotlachová Jarmila Ing.
723 889 277
Zastupující místostarosta
Čurda Jaroslav, JUDr.
606 430 803


Místostarostka obce

Alena Kastnerová, DiS.
Zastupitel obce
Bc. Veronika Matulová


Zastupitel obce

Jiří Štěpař
 


 

 
  Členové zastupitelstva: 

          Čurda Jaroslav JUDr. 
          Kastnerová Alena, DiS.,
          Matulová Veronika Bc.
          Smotlachová Jarmila Ing. 
          Štěpař Jiří
  Komise a výbory:
kontrolní výbor předseda kontrolního výboru - Veronika Matulová
členové: Jaroslav Trpišovský, Adéla Šimková
finanční výbor předseda: finančního výboru - Jiří Štěpař
členové: Jiří Beran, Romana Žárová
  Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva:
 
  Výsledky voleb: 
 
  Registr oznámení:  

Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů 

Informace k nahlížení do registru oznámení obce HLAVENEC. 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. 

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou. 

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení musí učinit následující kroky: 
1) navštívit osobně evidenční orgán, který vede starosta nebo místostarostka obce. 
2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření 
písemnou žádost, která obsahuje

     a) jméno žadatele, 
     b) příjmení žadatele, 
     c) rodné číslo žadatele, 
     d) místo trvalého pobytu žadatele, 

3) po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli umožněno nahlédnout do registru oznámení (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě).
 

Podání žádosti:
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu v Hlavenci, Hlavenec,  294 74 Předměřice nad Jizerou. Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu v Hlavenci, Hlavenec,  294 74 Předměřice nad Jizerou.

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu
  zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické
  podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč

 

Obec Hlavenec  2001-2016