Důležité informace    Obecní úřad v Hlavenci - elektronická podatelna  
 

Elektronické podání je možné doručit také prostřednictvím IDDS (datová schránka) na adresu Obec Hlavenec
 
uvuarx5 .

 
 


 

 

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Na základě tohoto nařízení vlády byla zřízena elektronická podatelna obecního úřadu.

Elektronická adresa obce je: obec.hlavenec@hlavenec.cz .

Na tuto adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (První certifikační autorita a.s., jejíž webová adresa je www.ica.cz).

Elektronická podatelna obecního úřadu je určena pro příjem podání v elektronické podobě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Seznam elektronických podání na OÚ

 • podání zasílané prostřednictvím webového rozhraní - Elektronická podatelna obecního úřadu
 • podání zasílané prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu obecního úřadu
 • podání na technických nosičích dat (flash, CD-ROM) doručené na adresu obecního úřadu

Předepsané formáty elektronických podání
Podání jsou přijímána ve formátu:

 • textový standard Microsoft World 97 a vyšší s příponou *.doc  *.docx
 • textový standard Microsoft Excel 97 a vyšší s příponou *.xls  *.docx
 • textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
 • prostý text (KP 852, 1250) s příponou *.txt
 • Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.tiff, *.bmp, *.gif nebo *.jpg . Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Podání lze také předat na technickém nosiči dat (flash, CD-ROM) v kanceláři OÚ v úředních hodinách

Podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obci a Obecnímu úřadu Hlavenec činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. (d 1.1.2006 nový Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb) nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (od 1.1.2006 zákona č. 500/2004 Sb. ) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
  Úřední hodiny podatelny obecního úřadu 
Po 18.00- 20.00 hod
St 8.00 - 14.00 hod
 
  Stručné shrnutí 
Veškeré vaše dotazy prostřednictvím e-mailu na naší adrese obec.hlavenec@hlavenec.cz musí mít následující níže uvedené náležitosti. Jinak nemůžeme na Váš dotaz odpovědět !
 

 

Obec Hlavenec  2001-2016