Důležité:    Kanalizace, vodovod a nakládání s odpady v Hlavenci  
 

PORUCHY KANALIZACE
Petr Janoušek tel. 774 855 541

 
 
 


 

 
6.4.2020
Komunitní kompostárna je otevřena v areálu zahradnické firmy ASTRA zahrady
v měsících duben-říjen:
pondělí 16:00 – 18:00
denně 7:00 – 7:30

nebo po telefonické domluvě: Andrea Vrtišková tel. 603 242 804, Eva Nohejlová tel. 728 823 271
Biologický odpad nepatří do popelnic, ale do kompostu!
 
Informace ke komunálnímu odpadu pro rok 2021

Sazby poplatku za komunální odpad pro rok 2021
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.2021. Do této doby jsou v platnosti známky z roku 2020.


Svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí.

Hlavenec - kalendář svozu odpadu 2021, termíny 14denního svozu komunálního odpadu.docx
 

KANALIZACE

Sídlo provozovatele:
Provozovatelem kanalizace v obci je od 1.1.2018 obec Hlavenec.

Správce kanalizace a vodovodu je Petr Janoušek tel. 774 855 541


Hlášení poruch:
723 889 277 starostka
774 855 541 Petr Janoušek


Smlouvy na odvod odpadních vod ( napojení nemovitostí na obecní kanalizaci) je možné uzavírat v kanceláři obecního úřadu Hlavenec:

Před připojením musí majitelé nemovitostí odevzdat do kanceláře obecního úřadu následující doklady o privátní přípojce:

1. atest materiálu nebo prohlášení o shodě z jakého materiálu je přípojka provedena
2. protokol vodotěsnosti kanalizační přípojky (vystaví oprávněná firma, která přípojku zřizovala)
3. živnostenské oprávnění firmy, která kanalizační přípojku prováděla
4. čestné prohlášení majitele, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka a dešťové vody, včetně oznámení o počtu osob užívajících nemovitost

Po splnění těchto podmínek bude vydán souhlas obecního úřadu k napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.

Veřejný vodovod

Žádost o připojení na vodovod  (doc)

Oznámení o ukončení sledování výskytu přírodních radionuklidů v pitné vodě. 30.6.2021
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 17.5.2021
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 30.3.2021
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 24.11.2020
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 04.08.2020
Radiologický rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 29.06.2020
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 12.5.2020
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 1.10.2019
Radiologický rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 19.06.2019
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 21.05.2019
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 26.02.2019
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 18.09.2018
Radiologický protokol o zkoušce pitné vody z odběru provedeného dne 19.6.2018
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 22.05.2018
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 06.06.2018
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 05.09.2017
Úplný + radiologický protokol o zkoušce pitné vody z odběru provedeného dne 12.6.2017
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 23.5.2017
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 14.03.2017
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 13.09.2016
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 05.05.2015

 

Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna je otevřena v areálu zahradnické firmy A.STRA  v měsících duben-říjen:
pondělí 16:00– 18:00
denně      7:00 – 7:30

nebo po telefonické domluvě: Andrea Štěpařová tel. 603 242 804, Eva Nohejlová tel. 728 823 271

Biologický odpad nepatří do popelnic, ale do kompostu!

Obecně závazná vyhláška obce Hlavenec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlavenec.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2015

KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOST
BIO ODPAD DO ČERNÝCH POPELNIC NEPATŘÍ

Obec Hlavenec získala prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Cecemínsko dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt: „Kompostéry do domácností“.
Od 1.ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obci oddělený sběr biologického odpadu rostlinného důvodu. Odpady z údržby zahrad nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem, ale je potřeba tento biologický odpad odvézt do komunitní kompostárny či ho uložit v domácím kompostéru. Z tohoto důvodu si může každý občan (majitel nemovitosti)požádat o přidělení vlastního kompostéru.

 

Bezplatná ekologická likvidace olejů

Projekt STOP LHOSTEJNOSTI

Obec již téměř rok zajišťuje prostřednictvím svozové firmy Černohlávek oil svoz a likvidaci olejů z domácností. V obci jsou umístěny u kontejnerů na tříděný odpad dvě sběrné nádoby,
jedna u kalu a druhá ve spodní části.

Olej v uzavřených plastových lahvích můžete do těchto nádob bezplatně ukládat.
Nezapomeňte, prosím, že tuky a oleje nepatří do kanalizace.
Děkujeme za Vaše pochopení.
 

Obec Hlavenec  2001-2016